موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب با توجه به نیاز و توجه رده های مختلف سنی برای آشنایی با جغرافیا و کارتوگرافی از سال ۸۴ شروع به برگزاری دوره های یک روزه گذاشته است.

شرایط بازدید سال ۱۴۰۲:

  1. ارائه برگه ی معرفی نامه از طرف مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوطه جهت بازدید و دوره ی آموزشی جغرافیا و کارتوگرافی از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب

توجه:

****اطلاعاتی درباره برگه ی معرفی نامه: لطفا متن مورد نظر جهت بازدید  با ذکر تعداد بازدید کننده، ذکر مقطع تحصیلی یا ترم تحصیلی و مهر و امضا؛ روی سربرگ مرکز متقاضی بازید، ارائه شود.

  1. ورودیه برای هر نفر، پس از ارسال برگه معرفی نامه از طریق ایمیل یا تلگرام تعیین خواهد شد
  2. تماس با شماره: ۷۷۵۳۵۶۷۰ جهت تعیین ساعت و روز
  3. همراه داشتن برگه معرفی نامه در زمان بازدید الزامیست
  4. اعطایه گواهی از طرف موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب (بزودی)
بازدید دانش آموزان مقطع هفتم از دبستان دانش از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب

موزه ی جغرافیایی سحاب