: روزنامه اطلاعات

    ی : 04/02/1387

چهره‌ها

مهندس عباس سحاب پایه گذار نقشه نگاری نو در ایران

 

ϝ یϝ ی ی䝐 یԐ ی ϝ ϝ ی . ی ی ی ϝ ی ϝ ϝ ϝی ϝ ϝ ی ی ی ϝ ϝ ϝ یی ی ϝ ی ی یϝی.

یی ی ϝ ی

ی ی ϝ ی ϝϝ ی یϝی ԡ ی ϝ ی یی ی ϝ . ی ی ی ی ϝ ی ی ϝ ی ی ی ϝی یϝ. ی ϝی ϝ ϝ ی یی ϝϝ ϝیی ϝ ی ϝ ی ی ϝ.

ϝ ϝی ی ی یی ϝیی ی ی یی یʝی یی ی ی ϝ ϝ یϝ. ϝ ی یʝی ی ی یی ی ϝی ی ϝ ϝی ϝϝ ϝ ϝ ی ی ی یی ϝϝ ی یʝ ϝ یی ی ϝ ی ϝ ϝ ϝ ϝ.

ی ϝی ϝ یʝی ی ییی یی ی ϝ ی ϝ ϝ . یی یی ی یϝϝ ی ی ی یʝی ییی ی ی ϝϝ. یی ی یی ی ی ϝ ϝ ی یی ʝی یی ϝ یی یی ی ϝ ϝ ϝ.

ی ϝ ϝ ϝ یϝی ی ی ϝ ی ȝی ϝ ی ی ȁϝϝ ی یی یϝ.

ی ی ϝ ϝ . ϝ 1275 ی ی ϝی ی ϝ ی یی ی ϝ. ϝ ی ϝ ی ی ϝ ϝ ی сی ϝ ی ی ی ی ϝ ی ی ǐϝ ϝ ی ی ϝ ϝϝ. ی ی 1:1000 ی ϝ ϝ ϝی ϝ ϝ ی ی ϝی یی یی ϝ. ϝ 1284 ی ی ϝیی ی ϝ یی ϝϝ ϝޝ ی ϝ. ی ی ی یی ϝی ѻ ی ϝ ی ϝ. ϝ ی ی ϝ 1300 ی ی ϝ ߡ یی ϝ ی ϝی ϝԝ 1:2000 ی ϝ. ی ϝ 1309 ی ی ϝیϝ ی ǁ ϝ ی ی ϝ ϝ. ی ϝ ی ϝ ϝ ϝ ی ی یی ی یی ϝ.

ϝ

ϝ ϝ ϝی 1300 ϝ ϝی ϝ.

ϝ ǝ ϝ ی ی ϝ ϝ ϝی ی ϝ ϝ ϝی ϝ ϝ. ی ی ی ϝ ϝ ϝ ی ϝ ϝ ϝ ی . ϝ ϝی ی ی ϝ ϝ ی ی ی ϝ. یی ی ی یی یϝϝ ϝ ϝ ϝی ی ی ǁ ǁ ϝ. ϝ ϝ ϝ ϝ ی ϝ ϝϝ. ی ϝ ϝ ϝ ϝ ی ϝϝ ϝیی ی ی ϝ ϝ. ϝی ی ی ϝی ϝی یی یϝ. ϝ ی ی ی ϝ . ϝ ϝ ϝی ϝی ϝ ی ϝϝ ی ϝ ϝی یϝ.

ϝ ی ᝝ ϝ ی ی ی ی ϝ ϝ یϝ ی ϝ ϝ ǁ یϝ. ی ϝ ی ی ǁ ϝ.

ϝ ϝ ی ϝ ǁ ی ϝ ϝԐ ی ϝ یϝϝ ϝ ی ی ϝ ϝϝ. ϝ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϝی ϝԐی ϝ.

یی ϝ ی یϝ ϝ یی ϝ ϝϝ. ی ی ϝ ϝی ϝ ϝ ییی ی ϝ.

ی ی ییی ϝ ǁ ی یی یی ی ϝϝ ϝ ی ϝ ی ی ی ی ϝ. ϝ ی ϝی ϝ ی ی ϝ ی ی ی ϝ.

ی یی ϝ ϝ ی ϝ ی ی ی ی ϝϝی ییی ی ϝ ی ی ϝی . ی ǁ ی یϝ ی ی ϝی ϝ یی ϝ.

ϝ ϝ ϝ ϝϝ ی ϝϝ ϝ ی ޡ ϝیϝی ی ϝ ϝی ϝ ی ϝϝ یޝ ی ϝϝ ی .

ی ی ϝ ϝ ѐیϝ یی ی ی یی ѐی یȡ یی ی ی یی ی . ϝ ی ی ی ϝ ی ی یϝ ϝ ی ϝ ϝ ϝ ϝ ی ϝ ی ی ی ی یϝϝ.ϝ ی ϝ ϝ ی ی ϝԐی یϝی ϝ ϝ . ی ی ǡ ی ی ی ی ǡ ی ی ی یی یی ی ی ی ӝی ی ییی ( ی ی) ی ی ی (ǡ ی ی یی ϝی ϝǡ ǡ ...) ϝ ی ϝ یی ی ȝی ی ϝԐی یی ی ϝ ی ی ی ϝ ی یϝϝ.

ϝ ی ی ی ی ϝ ѐی یϝ ی ϝ ϝ یϝی ǁ یϝ. ϝ ییی ی یی ߝ ی ϝ ی ی ǁ ی ϝ ϝ ϝ. ی ϝ ϝ ی ʝ ϝ ϝʝϝ ϝ ϝی ی ϝ ی یϝ ϝ یϝ. ϝ یی ʝیی ϝ ی ϝ ϝ ی یϝ یϝ یϝ!

ϝ ی ی ϝی ϝ ǡ ϝ یی ϝϝ ی ی ی ϝ ی یی ییی ϝ. ی ی ϝ ѐ ϝ ی ی یϝ یی ϝ ϝ.

ѐی ϝ ѡ ϝ ی یی ϝ ϝ یߡ ϝ ی ϝ ییی ... ϝ ϝ ی ϝ یی ϝԐ ѐ ϝ.

ϝ ϝ ی ϝ ی ϝ ϝ ی ییی یϝ.

ϝ ی ϝ ی ی ϝ ϝ یϝی یԐ یی ϝ 1379 یϝ ϝ ϝ ϝ ی ϝ ϝ ی ϝ ... ϝ ی ی ی ϝϝ ϝ یی ϝ ی ی ϝ ϝ ی ی یی ی ی ϝی...

ی ی ϝ ϝ ϝ ϝ ϝی 1379 ϝی ی .

یϝ ی ϝ.

ϝ ی ی _ ϝ ϝԐ یی

 

Back